ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ10/08/2563 เวลา 10:16:57
วันที่ใช้ห้อง 31 ส.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   31 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล กวป.
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ16/07/2563 เวลา 17:14:13
วันที่ใช้ห้อง 28 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม อบรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ17/06/2563 เวลา 15:48:43
วันที่ใช้ห้อง 28 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในอำเภอเสี่ยง 4 อำเภอ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ16/07/2563 เวลา 17:12:46
วันที่ใช้ห้อง 27 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม อบรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ17/06/2563 เวลา 15:46:22
วันที่ใช้ห้อง 27 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น การวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/08/2563 เวลา 09:05:39
วันที่ใช้ห้อง 26 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์แผนไทย ด้านคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ31/07/2563 เวลา 15:30:18
วันที่ใช้ห้อง 25 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/08/2563 เวลา 09:04:33
วันที่ใช้ห้อง 25 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์แผนไทย ด้านคุ้มครองภูมิปัญญาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ05/08/2563 เวลา 08:28:46
วันที่ใช้ห้อง 24 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ01/07/2563 เวลา 15:30:46
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ