ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ03/07/2563 เวลา 15:36:55
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมเครือข่ายเด็กปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/07/2563 เวลา 11:56:10
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ค. 63 เวลา 08:15   ถึงวันที่   29 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมไข้เลือดออก จัดโดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ08/06/2563 เวลา 09:00:51
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็งระดับอำเภอ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 14:06:07
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค/Dead case conference
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/12/2562 เวลา 14:44:15
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   23 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ01/07/2563 เวลา 11:52:32
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ02/07/2563 เวลา 13:42:50
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมวัยทำงานในสถานประกอบการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ24/06/2563 เวลา 10:50:06
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุม CFO จังหวัด
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ08/06/2563 เวลา 09:45:24
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประกวด อสม.จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ08/06/2563 เวลา 09:46:07
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประกวด อสม.จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ