ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ11/01/2564 เวลา 10:51:42
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ22/01/2564 เวลา 18:09:11
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การประชุมEOCเขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ22/01/2564 เวลา 09:24:55
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ดูสไลด์ตรวจราชการ
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ18/01/2564 เวลา 09:13:04
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ม.41
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ22/01/2564 เวลา 09:19:43
วันที่ใช้ห้อง 26 ม.ค. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   26 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ดูสไลด์ตรวจราชการ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ19/01/2564 เวลา 10:27:45
วันที่ใช้ห้อง 26 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนฤมล เที่ยงธรรม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม Web conference โครงการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety Solution)
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ22/01/2564 เวลา 18:08:19
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   25 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การประชุมEOCเขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ22/01/2564 เวลา 08:53:35
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   25 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล กวป.
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ23/01/2564 เวลา 15:15:09
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การประชุมชี้แจงการทดสอบระบบข้อมูลรองรับวัคซีนโควิค19
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ21/01/2564 เวลา 13:22:42
วันที่ใช้ห้อง 22 ม.ค. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   22 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงปม. ประจำปีงบ 64
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ