ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามมาลาเรีย
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ติดตามสถานประกอบการนวด สปา
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามงานมาลาเรีย
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 06 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฏหมาย 2 พรบ. ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2563
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฏหมาย 2 พรบ.
รายละเอียด

นข-3829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน
จองใช้รถเพื่อ ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ สำรวจ รวบรวม ตำรับ ตำรา ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ โครงการพระราชดำริ
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฏหมาย 2 พรบ.
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน
จองใช้รถเพื่อ ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 35 รายการ