ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-3944

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:09:52
วันที่ใช้รถ 01 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:09:59
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:10:06
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:10:17
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:10:26
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:10:34
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการนวด สปา
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:10:42
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกตรวจเตือนประชาสัมพันะ์และบังคับใช้กฏหมาย พรบ.แอลกอฮอล์และยาสูบ
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:10:49
วันที่ใช้รถ 05 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:10:56
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ สำรวจ รวบรวม ตำรับ ตำรา ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ24/12/2563 เวลา 09:11:03
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการนวด สปา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 55 รายการ