ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ29/06/2563 เวลา 15:13:25
วันที่ใช้รถ 01 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดผลงาน TO ฺBE NUMBER ONE ประเภทเรือนจำ
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ29/06/2563 เวลา 15:13:37
วันที่ใช้รถ 01 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ แจ้งผลการตรวจระดับตะกั๋วในเลือดและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวให้กับประชาชน
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ29/06/2563 เวลา 15:13:47
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ29/06/2563 เวลา 15:13:57
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมติดตามยาสูบและแอลกฮอล์
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ29/06/2563 เวลา 15:14:06
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ค้นหาและเยี่ยมติดตามบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ กลุ่มหมอพื้นบ้าน
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ29/06/2563 เวลา 15:14:16
วันที่ใช้รถ 06 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฏหมาย 2 พรบ. ร่วมกับ สคอ. และ สคร.5
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ30/06/2563 เวลา 09:56:04
วันที่ใช้รถ 08 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ สัมนาเครือข่าย TO BE Number one
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ30/06/2563 เวลา 09:56:17
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจต่ออายุร้านยา
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ30/06/2563 เวลา 09:56:26
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ30/06/2563 เวลา 09:56:35
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ค้นหาและเยียมติดตามบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ กลุ่มหมอพื้นบ้าน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 40 รายการ